නිෂ්පාදන

  • මෙගා ඉහළ උෂ්ණත්ව සෙරමික් රෝලර්

    මෙගා ඉහළ උෂ්ණත්ව සෙරමික් රෝලර්

    ජර්මානු තාක්‍ෂණය සහ උපකරණ මගින් නිෂ්පාදනය කරන ලද මෙගා ඉහළ උෂ්ණත්ව සෙරමික් රෝලර් විශිෂ්ට ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධයක්, නැමීමේ ශක්තිය සහ තාප කම්පන ප්‍රතිරෝධය යනාදිය ඇත. රෝලර් විවිධ සෙරමික් නිෂ්පාදන සඳහා රෝලර් උදුනෙහි බහුලව භාවිතා වේ.තාක්ෂණික දත්ත කේත ඒකකය MEGA-R75 MEGA-R80 MEGA-R85 උපරිම ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වය.℃ 1280 1350 1400 Al2O3+ZrO2 අන්තර්ගතය % ≥76 81 85 ජල අවශෝෂණ අනුපාතය % ≤9 ≤8.5 ≤7.5 නැමීමේ ශක්තිය Mpa ≥45 ≥51